ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “Εργασίες αποψίλωσης χόρτων – καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα δέντρων Δήμου Νεστορίου”

Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποψίλωσης χόρτων – καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα δέντρων Δήμου Νεστορίου», με προϋπολογισμό 22.177,42 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.322,28 ευρώ (Σύνολο : 27.500,00 ευρώ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στη Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου, Νεστόριο Καστοριάς.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Αποτυπώσεις διαφόρων κοινοχρήστων εκτάσεων – αγροτεμαχίων του Δήμου Νεστορίου», εκτιμώμενης αξίας: 14.996,26 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με σκόπο την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Αποτυπώσεις διαφόρων κοινοχρήστων εκτάσεων – αγροτεμαχίων του Δήμου Νεστορίου», εκτιμώμενης αξίας: 12.093,76 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 14.996,26 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 30/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου μέχρι και την 29-05-2017.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
3. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
4. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]
6. ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ Ο.Τ.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 157 Ο.Τ.Α.) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ ΚΑΙ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ Ο.Τ.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 157 Ο.Τ.Α.) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ ΚΑΙ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ