Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας τροφίμων Δήμου Νεστορίου

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών προμήθειας τροφίμων
του Δήμου Νεστορίου και των Νομικών Προσώπων.

Τεχνική Περιγραφή προμήθειας τροφίμων Δήμου Νεστορίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ nZECom»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ nZECom» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 225.806,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 139236

Αντικείμενο της προμήθειας:

Η προμήθεια αναφέρεται στο έργο «Sustainable and almost zero-emission  communities and the role of public buildings» και ακρωνύμιο «nZECom». Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Δήμου Νεστορίου, Νομού Καστοριάς, η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και η αξιοποίηση διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραμονής στους χώρους του κτιρίου.

Οι δράσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

Θερμομόνωση κτιρίου

Θερμομόνωσης στέγης με αντικατάσταση των ξύλινων στοιχείων της στέγης όπου αυτό  θα απαιτηθεί

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού

Αντικατάσταση υφιστάμενων καλοριφέρ

Σύστημα γεωθερμίας

Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

Ενοποίηση υφιστάμενων παροχών & επαύξηση σε τριφασική Νο 5

Ενίσχυση υφιστάμενης γείωσης

Εγκατάσταση σταθμού ηλεκτρικών ποδηλάτων

Αναλυτικά:

CPV Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV Μικρή Περιγραφή  
44221000-5 Παράθυρα πόρτες και συναφή είδη Προμήθεια νέων κουφωμάτων για την κάλυψη όλων των υφιστάμενων ανοιγμάτων
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά Προμήθεια υλικών θερμομόνωσης
31521000-4 Ηλεκτρικές Λάμπες Προμήθεια για αντικατάσταση φωτισμού
44621100-0 Σώματα καλοριφέρ Προμήθεια fan-coil
38551000-2 Μετρητές ενέργειας Προμήθεια συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
31681500-8 Συσκευές φόρτισης Προμήθεια φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων
34430000-0 Ποδήλατα Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων
31681500-8 Συσκευές φόρτισης Προμήθεια φορτιστή ηλεκτρικών ποδηλάτων
42511110-5 Αντλίες θερμότητας Προμήθεια γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
31130000-6 Εναλλάκτες Προμήθεια γεωεναλλάκτη
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων Προμήθεια υλικών για το νέο υδραυλικό σύστημα
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων Εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων
45321000-3 Εργασίες θερμομόνωσης Εργασίες θερμομόνωσης
45315000-8 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης θέρμανσης και άλλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κτιρίων Ηλεκτρολογικές εργασίες
45251141-1 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς γεωθερμικής ενέργειας Εργασίες γεωθερμίας
45330000-9 Υδραυλικά εργασίες Υδραυλικές εργασίες

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νεστορίου, Δ/νση: Δημαρχείο Νεστορίου, Νεστόριο, Ταχ. Κωδ.: 52051, Τηλ.: +302467352300, Telefax: +302467031242, E-mail: nestokep@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.nestorio.gr.

1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL532 {Καστοριά}.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  www.promitheus.gov.gr.

3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

5. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 17-09-2021 ημέρα Παρασκευή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08-11-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την 12-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

8. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη Πράξη: «Sustainable and almost zeroemission communities and the role of public buldings (NZECom)» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC «GREECE-ALBANIA»» με βάση την Απόφαση έγκρισης της 5ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC «GREECE-ALBANIA»» την 21/06/2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 5042958. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ50560002).

9. Διάρκεια Σύμβασης: πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

10. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00 €) ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

11. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

12. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.nestorio.gr

Νεστόριο, 13-09-2021

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Γκοσλιόπουλος Χρήστος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΜΕΛΕΤΗ 60/2021
  4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  5. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  7. ΕΕΕΣ (σε μορφή PDF)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

Τμήμα I : Αναθέτων φορέας

Ι.1          Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

        Αναθέτουσα αρχή                                        :   Δήμος Νεστορίου

Οδός                                               : Δημαρχείο Νεστορίου
Ταχ.Κωδ. : 52051 Νεστόριο
Τηλ. : 2467 352324
E-mail           : dimos_nestoriou@0807.syzefxis.gov.gr
Α.Φ.Μ.  Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης[i]         Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)   Πληροφορίες :   :   :   : 800255883       www.nestorio.gr   ΓΚΟΥΡΑ ΑΓΝΗ

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1.      Περιγραφή:

Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:  Νεστόριο (NUTS: EL532).

II.2.      Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί ο καθορισμός των ζωνών προστασίας των σημείων (ή πεδίων) υδροληψίας που εξυπηρετούν δίκτυα ύδρευσης τα οποία λειτουργεί  ο Δήμος Νεστορίου. Οι εν λόγω εργασίες θα λάβουν χώρα σύμφωνα με το βασικό μέτρο με κωδικό Μ09Β0401 του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09).

Ειδικότερα, η μελέτη περιλαμβάνει δράσεις καθορισμού και οριοθέτησης ζωνών ή/και μέτρων προστασίας (εάν αυτά απαιτηθούν) σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα.

[CPV       71351910-5  Υπηρεσίες γεωλογίας]

II.3.      Προεκτιμώμενη αμοιβή:

Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται σε €  210.287,68 (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

  1. € 182.858,85 για μελέτη κατηγορίας 20 «Γεωλογικές-Υδρογεωλογικές Μελέτες & Έρευνες»
  2. και € 27.428,83 για απρόβλεπτες δαπάνες.

II.4.      Διάρκεια της σύμβασης:

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι ένα (21) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1.         Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 4.205,75 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 12 του ν. 4412/2016.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

III.2.         Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:

Η μελέτη έχει ενταχθεί  ΕΣΠΑ 2014-2020/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος αυτού (Τίτλος Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5052642), από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνική Συμμετοχή. Η θετική γνώμη της ΕΥΔ-ΕΠ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Ο κωδικός Σ.Α. της πράξης είναι 2020ΕΠ00510034    και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016 [η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης].

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο

III.3.         Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών γεωλογικών-υδρογεωλογικών μελετών (κατ. 20) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (α) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

Τμήμα IV : Διαδικασία

IV.1.         Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης:

Είδος διαδικασίας: ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

IV.2.         Προθεσμίες:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 17/09/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/09/2021,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1.         Έγγραφα σύμβασης:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 30/08/2021 στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα (http://www.nestorio.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 10/09/2021, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 14/09/2021.

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Χρήστος Γκοσλιόπουλος

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

8. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ), (σε μορφή PDF)

9. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ), (σε μορφή DOC)