ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει «Ανοικτή Διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο: «Πρόληψη – αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Νεστορίου», με προϋπολογισμό 113.999,95 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οδοποιία: 91.935,44 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, Απολογιστικά ), και Φ.Π.Α. (24%) 22.064,51 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στο χώρο «ηλεκτονικοί διαφωνισμού» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου (www.nestorio.gr).
Πληροφορίες στα τηλ.: 2467352325 – 2467352321, Fax: 2467031242, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος και Στέφανος Μπούσιος.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. (2) του Ν.4412/2016.
4. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου 52051.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.840,00€. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Πολιτικής Προστασίας (Κ.Α. 30.7336.01) με το ποσό των 113.999,95€ με Φ.Π.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Τεχνική Έκθεση Μελέτης
4. Προμέτρηση Μελέτης
5. Συνοπτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
6. Τιμολόγιο Μελέτης
7. Τιμές Εφαρμογής Μελέτης
8. Προϋπολογισμός Μελέτης
9. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης
10. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
11. Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ. Μελέτης
12. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας
13. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας
14. Έντυπο οικονομικής προσφοράς
15. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Δήμος Νεστορίου προτίθεται να συγκεντρώσει κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες, παπλώματα, βελέντζες κλπ.), χειμωνιάτικο ρουχισμό (ρούχα, παπούτσια) και τρόφιμα μακράς διάρκειας για τους δοκιμαζόμενους πλημμυροπαθείς του Δήμου Μάνδρας Αττικής.
Τα παραπάνω θα συγκεντρώνονται στο κτίριο του Δημαρχείου Νεστορίου.
Όσοι από τους κατοίκους επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2467352300

Από τον Δήμο Νεστορίου

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεστορίου στο άκουσμα του θανάτου του πατέρα της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας κ. Μαίρης Καρανικολοπούλου, και Δημότη μας, Βασιλείου Πετρόπουλου, εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους και τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
Νεστόριο, 26 -10-2017
Από τον Δήμο Νεστορίου